luchtkwaliteit

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dit rapport beschrijft de luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest. Het behandelt de meetgegevens van de verschillende luchtmeetnetten in 2013. Alle meetwaarden zijn immissiewaarden (omgevingsluchtwaarden). De afzonderlijke hoofdstukken behandelen de voornaamste luchtvervuilende stoffen (polluenten).

Ook een toetsing met de Vlaamse en Europese grens- en streefwaarden, een gezondheidskundige toetsing en de evolutie van de luchtkwaliteit over de jaren heen komen aan bod.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In dit rapport wordt eerst een overzicht gegeven van de emissies van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen door de industrie, de gebouwenverwarming, het verkeer, off-road, de land- en tuinbouw, de natuur en het landgebruik.

Vervolgens wordt per thema dieper ingegaan op de emissies van een aantal specifieke parameters en het aandeel van de te onderscheiden bronnen. Tenslotte wordt stilgestaan bij de internationale rapportering en ontwikkelingen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De luchtkwaliteit in Vlaanderen is de voorbije jaren verbeterd. Dat blijkt uit de resultaten van twee rapporten die de Vlaamse Milieumaatschappij vandaag publiceert. In 2013 werden aanzienlijk minder verontreinigende stoffen geloosd dan in 2000. Opvallend is wel dat het aandeel van huishoudens en verkeer in de uitstoot van verontreinigende stoffen toeneemt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 november 2014.
The Queen, op verzoek van ClientEarth tegen The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs.
Verzoek om een prejudiciële beslissing: Supreme Court of the United Kingdom - Verenigd Koninkrijk.
Prejudiciële verwijzing - Milieu - Luchtkwaliteit - Richtlijn 2008/50/EG - Grenswaarden voor stikstofdioxide - Verplichting om bij het verzoek om uitstel van het vastgestelde uiterste tijdstip een luchtkwaliteitsplan in te dienen - Sancties.
Zaak C-404/13.      

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als leadpartner van het Interreg IVB NWE-project (Europees subsidieprogramma) Joaquin (Joint air quality initiative) heeft de VMM interessante links naar info over luchtverontreiniging in Vlaanderen en de gevolgen ervan op onze gezondheid verzameld op de nieuwe website http://properelucht.be/.

Naast informatie over metingen, beleid, gezondheid en sensibiliserende campagnes vind je er de huidige en voorspelde waarden van de luchtkwaliteitsindex.

Pages