volksgezondheid

foto Pexels

In de kamercommissie Volksgezondheid wordt vandaag gedebatteerd over het antitabaksplan van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en verschillende wetsvoorstellen om het tabaksgebruik terug te dringen. Australië past ­alle maatregelen waarover ons parlement deze namiddag discussieert al jaren toe. En met resultaat. Dat bleek uit de presentatie van Lisa McGlynn van het Australische ministerie van Volksgezondheid vorige week op het Wereldkankercongres in Parijs.

Onze volksgezondheid leeft vaak op gespannen voet met commerciële, industriële, sociale of politieke belangen van mensen of sectoren die gezondheid niet als prioriteit zien. Uit eigenbelang wordt zware druk uitgeoefend om beleid en wetenschap ongepast te beïnvloeden, dankbaar gebruik makend van de populariteit van de massamedia.

Voorbeelden van zo'n ongeoorloofd handelen zijn intussen goed gedocumenteerd. Denk aan de strijd met de tabaksindustrie of de asbestindustrie. En deze week nog waren er de onthullingen over de suikerindustrie, die decennialang mensen omkocht.

Meer groen. Het is één van de drie redenen waarom vooral jonge gezinnen de stad verruilen voor een landelijker stek. Begrijpelijk maar doodjammer, vooral als je bedenkt dat net deze gezinnen de stadseconomie de broodnodige zuurstof geven en tegelijkertijd onontbeerlijk zijn voor een gezonde sociale mix in de stad. En dan laten we andere uitwassen van de stadsvlucht - zoals de door verkavelingswoede verdwijnende open ruimte of het mobiliteitsinfarct met zijn verstrekkende economische en ecologische gevolgen - nog buiten beschouwing.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Voor het nieuwe jaarrapport luchtkwaliteit verzamelde het Europees Milieu Agentschap meetgegevens uit alle lidstaten in Europa en vergeleek die met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rapport toont aan dat de gezondheidsimpact van luchtvervuiling groot is: naar schatting zijn er jaarlijks 400.000 vroegtijdige sterfgevallen in Europa als gevolg van luchtvervuiling. Hieruit blijkt dat 90% van de inwoners van steden worden blootgesteld aan te veel fijn stof in de lucht.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De nieuwe strijd rond Zaventem: nimby in Absurdistan

Lieven Annemans is hoogleraar in de Gezondheidseconomie aan de UGent en de VUB, en auteur van 'De prijs van uw gezondheid'. De spreiding van het vliegtuiglawaai is een kwestie van volksgezondheid, zegt hij.

Het is weer zover: om de zoveel maanden komt het dossier van het vliegtuiglawaai rond Zaventem aan de oppervlakte. Daar zijn enkele redenen voor.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het blijft voorlopig gissen naar het totale kostenplaatje van het BAM-tracé. Vlaams parlementslid Dirk Van Mechelen hoopte gisteren van minister-president Kris Peeters te horen hoeveel de aanleg van het omstreden tracé zal kosten. Tevergeefs: pas op 27 maart krijgen de parlementsleden meer uitleg van het Rekenhof.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Voor het zoveelste jaar op rij blijft Antwerpen het zorgenkind als het aankomt op luchtkwaliteit. Dat blijkt uit de jaarmetingen van de Vlaamse milieumaatschappij. De voornaamste oorzaak daarvoor is het steeds drukker wordende verkeer op de ring. Het fijn stof dat daardoor vrij komt is kankerverwekkend en kan schade toebrengen aan de luchtwegen.

ATV 28-12-2012

Pages