15de Horta-infoavond jubileumeditie

kade rechteroever

Weer een volle Horta voor de jubileum-editie van Ademloos en stRaten-generaal. Informatie van internationaal niveau!

 

De aanwezigen kregen het document voor 'European Air Quality Experts' door 'Antwerp Health Care Professionals' Luchtvervuiling Antwerpen en Vlaanderen: state of the art

 

Manu Claeys van stRaten-generaal schetst de evolutie van verkeersvervuiling in Vlaanderen. 

 Over luchtkwaliteit en Europa

Hij toont aan hoe de overheid tekort schiet bij het beschermen van burgers tegen luchtvervuiling en haar manier van omgaan met alternatieven.

Toename normoverschrijding Oosterweel versus Meccano

Uit deelrapport 10 van het plan-MER Oosterweelverbinding (deelonderzoek Lucht, p.73) blijkt dat voor de meest relevante parameter qua vervuiling door verkeer (= NO2, stikstofdioxide) de totale oppervlakte ‘toename normoverschrijding’ bij aanleg van de Oosterweelverbinding (scenario 1.2.0) 8,63 km² bedraagt. Bij het alternatieve Meccanotracé (scenario 2.2.0) is er een status quo (-0,02 km²). Uit de tabel blijkt ook dat het scenario met Meccanotracé het enige scenario is waarbij er geen toename van normoverschrijding is:

 

Deze opmerkelijke vaststelling (8,63 km² netto oppervlaktetoename normoverschrijding bij Oosterweel = de oppervlakte van Borgerhout en Berchem gecombineerd, of ook nog: de hele Antwerpse binnenstad plus het Eilandje) wordt bij de beoordeling vervolgens gebagatelliseerd door het cijfer te verdrinken in een studiegebied van 723 km², dat reikt van de Nederlandse grens tot Lint en het volledige grondgebied Beveren omvat. Op die manier blijft het aandeel van de Oosterweeloppervlakte ‘met negatieve impact’ ten opzichte van het totale bestudeerde gebied geflatteerd (gele kleur, 1-3% van de totale oppervlakte).

De Nederlandse grens ligt 15 kilometer verwijderd van de Oosterweelverbinding. Uiteraard is de NO2-impact van een nieuwe snelweg door de stad Antwerpen daar quasi nihil. Herleid daarentegen de oppervlakte van het studiegebied tot de werkelijk relevante grootte, i.e. de omgeving van de nieuwe infrastructuur – voor Oosterweel is dat blijkens deelrapport 10 blz. 57 van het plan-MER Zwijndrecht-Burcht, Deurne-Noord, Merksem, Luchtbal en het Eilandje – en hetzelfde cijfer 8,63 km² belandt als enige in de rode categorie (> 10% van de totale oppervlakte), terwijl de Meccano aannemelijk nog steeds wit zou kleuren.

Die verschillen in oppervlaktecijfers voor normoverschrijding vertalen zich uiteraard ook in een gezondheidsimpact.
 

de presentatie van Manu Claeys

 

Martin Williams (King’s College, Londen): 
 Europese luchtkwaliteitsstandaarden

Lage emissiezone is beter dan niets doen.

 

Vrijwel iedereen in Europa is blootgesteld aan luchtvervuiling die boven WHO-norm ligt.

 

de presentatie van Martin Williams

 

Michela Maione (Universita` degli SUCB, Urbino): 
 Luchtkwaliteit en klimaatverandering

Wegverkeer is de hoofdverantwoordelijke voor de verslechtering van luchtkwaliteit in stedelijke gebieden en is ook verantwoordelijk voor de uitstoot van de meest overvloedig aanwezige broeikasgassen (CO2).

  • Vervuilende stoffen uitgestoten door wegverkeer
  • Verbranding van brandstoffen: BC, PM, CO, NOx, VOCs, PAKs, additieven
  • Verdamping van brandstoffen: VOCs
  • Slijtage van motor, banden, enz.: fijn stof, zware metalen
  • Slijtage van het wegdek: opwervelend fijn stof

     

 

de presentatie van Michela Maione

 

Jan Cortvriend (EC-DG Milieuzaken): 
 Luchtkwaliteit, transporteffecten en wetgevende initiatieven

Waarom diesels een probleem vormen. In het labo presteren ze 'zuiver' , maar dat is niet het geval in het verkeer!

de presentatie van Jan Cortvriend

 

Ben Barratt (King’s College, Londen): 
 Luchtkwaliteit, actie en participatie

Kunnen we ons in Antwerpen aan een spectaculaire verbetering verwachten van de luchtkwaliteit?
 

 

de presentatie van Ben Barratt

Wim van Hees van Ademloos zag dat het goed was.

 

Tags: