Ruimtelijke visie zit goed; nu nog de uitwerking

kade rechteroever

Ruimtelijke visie zit goed; nu nog de uitwerking

De minister zal werk maken van de goedkeuring van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Dit BRV zal uitgaan van doordacht en zuinig ruimtegebruik met maximale vrijwaring van waardevolle open ruimte, mogelijkheden voor een kwalitatief woonaanbod en voldoende ruimte om te ondernemen. Multifunctioneel ruimtegebruik en het verweven van functies zijn hierbij essentieel. Voor wonen wil de minister inzetten op kernversterking door verdichting, renovatie en hergebruik in bestaande woongebieden in steden en dorpen.

De visie op ruimtelijke ordening zit dus zeker goed. Maar zoals het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ook al aantoonde, voert een plan zichzelf niet uit. Eén van de drijvende krachten achter de versnippering en lintbebouwing in Vlaanderen is het overaanbod aan woon- en woonuitbreidingsgebieden op de gewestplannen. Dat overaanbod schrappen is omwille van de planschade onbetaalbaar. Positief is alvast dat de minister werk wil maken van een  actief grondbeleid waarbij meer kavels, gelegen in woonzone, op de markt komen. Bovendien wil de minister een systeem van verhandelbare bouwrechten en planologische ruil onderzoeken en zo nodig op touw zetten. Inspiratie hiervoor kan alvast opgedaan worden op de studiedag Vlaanderen is volgebouwd” van BBL .

Minder positief is echter dat de minister opnieuw een opening laat om woonuitbreidingsgebieden te verkavelen. Dat dreigt de versnippering nog verder in de hand te werken en valt enkel te verantwoorden voor de weinige woonuitbreidingsgebieden die nabij een station liggen, zodat op zijn minst de auto-afhankelijkheid niet verder toeneemt.

Bond Beter Leefmilieu 05-11-2014

http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/820#15418

Tags: