Persconferentie ademloos 11/05/10

kade rechteroever

Voortschrijdend inzicht omtrent deugdelijkheid én openbaarheid van bestuur o.l.v. Minister president Kris Peeters na 18/10/2009 (volksraadpleging)

We zetten het voor u, mijnheer de minister president en voor onze lezers op een rijtje:

 1. Vóór de volksraadpleging verklaarde u dat het resultaat een heel belangrijk gegeven zou zijn als er voldoende opkomst en een duidelijke uitslag was;
 ondanks de actieve tegenwerking van uw partners én partijgenoten om de Antwerpenaren te ontmoedigen stemde 36 % van de Antwerpenaren en was de uitslag 60/40. U zei nooit dat aan uw criteria niet voldaan waren.
  Integendeel u herhaalde zeer vaak dat dit resultaat belangrijk was en dat het uitgesloten was de Antwerpenaren de lange Wapper door de strot te duwen.
Zie filmpje hiernaast. Maar daden zeggen natuurlijk veel meer dan woorden;

 2. Op 19/10/09 vergaderde de gemeenteraad en acteerde een unanieme beslissing (Terzake, VRT, ATV etc.) om een negatief advies uit te brengen op 23/10/09 tegen de bouwvergunning van Noriant. Het college stak de hand uit om intensief samen te werken met de regering, met u dus.

 3. Op 21/10/09 begon uw demonstratie van deugdelijk bestuur: de eerste aanzet tot het negeren van de volksraadpleging, het negeren van de uitgestoken hand van het college en het keihard sturen naar uw persoonlijke plan: 7 DAM werkgroepen als rookgordijn voor "de operatie Kris Peeters".

 4. Deze werkgroepen stonden allemaal onder de persoonlijke leiding van uw kabinetchef Raf Suys. Alle touwtjes kwamen maar bij 2 personen samen: Kris Peeters & Co;

 5. Deze werkgroepen kwamen meestal in november één keer samen en daarna nauwelijks tot maart 2010;
ze waren alleen een schouwtoneel, de werkelijke actie was elders;

 6. In de verslagen van de werkgroepen 3 en 5 lezen we vier maal dat uw kabinetschef zelf alle oefeningen om "buiten het oude BAM tracé" te denken absoluut ongewenst vond om de relatie met Noriant niet op het spel te zetten; erger nog: hij blokkeerde ze gewoon;

 7. Onmiddellijk na de volksraadpleging startten een tiental topindustriëlen en academici een werkgroep, Forum 2020, om wel een “out of the box” denkoefening te doen. 
Vanaf de tweede helft van december 2009 werd contact gezocht met uw kabinet;

 8. Op 22/02/10, 2 dagen voor de openbaarmaking van de voorstellen van Forum 2020 werd ten lange laatste een kleine delegatie Forum 2020 op uw kabinet ontvangen. Zogenaamd diskreet.

 9. Want dezelfde dag startte u en uw kabinet, de beschadigingsactie door het bestellen van een "afbraaknota" bij BAM. Deze werd gemaakt onder eindredactie van Ir. De Baere, sinds jaar en dag projectingenieur van de Oosterweelverbinding, zijn levenswerk. Vierde "afbraaknota" onder zijn leiding sinds 2005 overigens: eerst Straten generaal, daarna ARUP/SUM 1 en 2 en nu Meccano. Ook bij het Verkeerscentrum werd een additionele nota besteld.

 10.  Op 23/02/10 laat of 24/02/10 in de prille ochtend werd de "Debaere nota" bezorgd. Deze was 18 pagina's lang, om een memorandum van 10 pagina's kapot te schrijven... 
De nota stond ook vol fouten omdat het memorandum gewoon niet toeliet het echte voorstel technisch te beoordelen;

 11.  Omstreeks 10 uur op 24/02/10 presenteerde u de nog warme afbraaknota aan het vijfhoofdig ministerieel Oosterweel comité. Dit comité was niet akkoord op deze wijze op het Forum memorandum te reageren. Het werd geen regeringsstandpunt. Voor u geen punt.

 12.  Op hetzelfde moment werd de nota namelijk met uw akkoord door BAM gelekt naar De Standaard. Bart Brinckman werd gesignaleerd aan de ingang van BAM. Terwijl de persconferentie van Forum 2020 bezig was, 1 kilometer verder, waarop de Standaard ontbrak;

 13.  Op 25/02/10 gaf schepen Van Peel, op uw bestelling, een persconferentie met bakken kritiek, onmiskenbaar gebaseerd op de "nota DeBaere"; enige bedoeling: het torpederen van het Meccanoplan van Forum 2020. Zijn commentaar stond boordevol kemels, recht uit de nota Debaere;

 14.  Op 26/02/10 presenteerde Forum 2020 het Meccanoplan aan het college, dat natuurlijk onmogelijk nog de bedoelde eensgezinde positie kon innemen. CD&V Antwerpen en Brussel één front;

 15.  Op 1/03/10 presenteerde Ir. Eddy Peetermans van het Verkeerscentrum in werkgroep 5, (die slechts voor de tweede keer bijeenkwam in 15 weken!) de vergelijkende studie ARUP-SUM/BAM, waarover burgemeester Janssens zich op 19/11 tijdens de eerste vergadering afvroeg waarom men van de belangrijkste werkgroep een therapeutisch gebeuren maakte. De studie bevestigde wat iedereen al wist: het rekencentrum gaf de voorkeur aan het BAM tracé.

 16.  Het door u op of na 22 februari bestelde supplement werd aangekondigd: een bijkomende uitdraaiing van het Verkeerscentrum om de nota Debaere negatief te versterken, door het Meccanomodel in autonome vorm, dus zonder tol of welke bijsturing dan ook, te vergelijken met het volop gestuurde BAM model. Maar de presentatie vond (nog) niet plaats.

 17.  Ernstige regiefout: dit werd op 1/03/10 slechts een paar minuutjes besproken maar opnieuw vaardig gelekt en was op 2 maart weer voorpaginanieuws in De Standaard. Gelekt door hetzelfde "Grote Gat". Dit bericht was er zo ver naast dat het Verkeerscentrum, toch niet bekend om haar vlotte persrelaties, hen dwong tot herroeping. Klein en op de binnen pagina's natuurlijk. Maar de beschadiging van het Meccanomodel was weer een stap verder, dank zij de unieke samenwerking tussen uw kabinet, BAM, verkeerscentrum en het bereidwillige duo Brinckman / De Lobel van De Standaard;

 18.  Inmiddels was de preparatie van de Wapper Light min of meer voltooid in opdracht van Noriant, hierin aangemoedigd door BAM en Peeters & Co. Deze studie startte in de zomer van 2009 door Robbrechts & Daems, architecten in Gent. Nadat door Ademloos succesvol was campagne gevoerd tegen de kathedraal-brede toekomstige ring.Of de Wapper Light een realistisch project is is nog altijd volstrekt onduidelijk. Iedere inzage wordt systematisch geweigerd.

 19.  Er waren bij de presentatie nog zo'n grondige twijfels over de haalbaarheid dat Ir. De Baere het werkstuk niet overeind kon houden in een inmiddels legendarische vergadering. De prijsschattingen zijn ook verre van Light, honderden miljoenen Euro.

 20.  In deze onmogelijke omstandigheden begon de ploeg rond de burgemeester haar zoektocht naar een uitweg uit de patstelling die razendsnel dichterbij kwam. Hulp van Bart De Wever was niet te verwachten. Eén goede lunch op dat moment i.p.v. tegen het einde van de maand had onnoemelijk veel onheil kunnen voorkomen. Een verenigd Antwerps front had de Minster President op de rand van het bed kunnen leggen i.p.v. comfortabel in het midden (No pun intended! en met alle respect voor het recuperatie vermogen van de Minister-President.);

 21.  Ademloos startte op 26/02/10 ook een campagne Nee is Nee Kris, geen Lange Wapper door de strot van Antwerpen. U herhaalde op de plenaire zitting van het Vlaams parlement nog maar eens dat dit het laatste van uw bedoelingen was. Maar in werkelijkheid was dit uw onverkorte streven;

 22.  Op 14/03/10 viel u van uw paard; men stond nog nergens qua oplossing; maar het geduw en getrek tussen "Brussel en Antwerpen" was volop bezig;

 23.  Op 15/03/10 startten de actiegroepen samen hun actie voor openbaarheid van bestuur;

 24.  In eerste instantie werd dit door alle kabinetten, VVC én BAM geweigerd of ontlopen;

 25.  Rond de eerste lentedag drong het tot u door dat u recht op een catastrofe afging; met ook een naderende deadline voor BHV, was ook de NV-A wat zenuwachtiger dan gemiddeld;

 26.  Met u als een moedig revaliderende Minister president werd de laatste week en het laatste weekend de eindsprint ingezet naar het Dubbel besluit. Twee alternatieven op"Het BAM tracé", nochtans weggestemd met 60/40, weg geadviseerd met unanimiteit door de stad. Maar op zijn plaats gebetonneerd door uw kabinetchef in de DAM commissies, geholpen door BAM. De stad gegijzeld als gevolg van de afwijkende politieke gewichten tussen Gemeente bestuur en Gewest bestuur. Met als toverbol een eventueel uitzicht op een eventuele en gedeeltelijke afbraak van een stuk viaduct aan het Sportpaleis. Divida et impera. En Voor de zomer een evaluatie van de "Janssenstunneltjes" , of ???. Of iets wat volstrekt duidelijk is, nl. "de uitvoering van het ontwerp van het viaduct zoals gemaakt door de N.V BAM".
Dit en niets anders is de tekst uit het regeringsbesluit. Dit wordt door niemand uitgesproken, maar zo staat het ingeschreven. In onvervalst Noriant beton. Niet Wapper Light, maar Wapper voluit.

 27.  Op 19/04/10 waarschuwen de actiegroepen in een persconferentie voor een dreigende machtsgreep op 21/04/10, onder de leiding van Karel Vinck, waarbij hij c.s. weer de hoofd wordt van de evaluatie van de "janssens propositie". Deze machtsgreep vindt inderdaad plaats. En u zag dat het goed was.

 28.  Op 22/04/10 kondigt minister Crevits de komende werkstructuur aan voor de evaluatiefase, mèt de taakverdeling, waarbij Karel Vinck alle touwtjes in handen heeft, Ir. DeBaere verdwijnt en Ir. Jaak Polen (door Karel Vinck zelf uitverkoren) verschijnt tot het niet te verbergen genoegen van de Noriant baas Lode Franken (zie film op Ademloos homepage). Gewonnen.

 29.  Vanaf de laatste week van april kraakt het verzet tegen de openbaarheid van bestuur, met één markante uitzondering: de N.V. BAM. De managing Director Jan Van Rensbergen én jurist Coppens, wijken geen millimeter. Karel Vinck. laat begaan;

 30.  Op basis van de afgedwongen publicatie via openbaarheid van bestuur eist Straten generaal openheid over de auteur die het Meccanotracé wegschreef;

 31.  Op 2/05/10 op ATV stelt Manu Claeys, bevestigd door karl Apers, dat Ir. Debaere de verantwoordelijke eindredacteur was, gedekt door het BAM management;

 32.  Op 5/05/10 schrijft de beroepsinstantie van openbaarheid van bestuur aan Wim van Hees: het volgende besluit: " het beroepsschrift van WvH gericht tegen de 5 kabinetten wordt als ontvankelijk, doch gedeeltelijk zonder voorwerp en gedeeltelijk ongegrond beschouwd".(Einde citaat). Ofwel "u hebt gelijk maar het is niet waar".
Wat men bedoelt is dat de Wapper Light niet getoond hoeft te worden omdat niemand ze officieel ooit gezien heeft of bezit (wat een pertinente onwaarheid is, maar de beroepsinstantie verhoort niemand), dat de ontwerpen van de ring niet getoond hoeven te worden om dezelfde redenen (idem) en dat de berekeningen van het verkeerscentrum die toelaten het meccanomodel te beoordelen niet besteld werden en dus niet bestaan (dit is waar). (Dit is in 4 regels in normale mensentaal uitgedrukt wat op 7 pagina's beschreven staat).

 33.  Op 6/05/10 bezochten Peter Verhaeghe en Wim van Hees het Verkeerscentrum, werden daar gedurende 3 uur 30 hoffelijk te woord gestaan, binnen het strikte kader van de in ons verzoek geformuleerde vragen. Anders moeten we de carrousel opnieuw opstarten. Wel werd een soort visitekaartje afgeleverd van de vele mogelijkheden van het verkeerscentrum, die inderdaad indrukwekkend zijn. We stelden vast dat het Verkeerscentrum leverde wat door de voorzitter van uw commissies besteld werd: een intellectueel volstrekt oneerlijke vergelijking tussen de tracés. De afronding van de afbraakoperatie.

 34.  Op 10/05/10 onthult Het Laatste Nieuws dat u, Minister president Kris Peeters, solo slim speelde in de afbraak van het Meccanovoorstel. Maar in deze tijden van openbaarheid van bestuur, laat zich dit reconstrueren, zoals deze nota aantoont. Wordt nog heel vaak vervolgd waarschijnlijk.

 

Verzoeken van ademloos in het kader van de deugdelijkheid èn de openbaarheid van bestuur:

 

 1. Het dubbel besluit is onaanvaardbaar, wij vragen de intrekking ervan en met name de intrekking van de aanvraag tot bouwvergunning "van het ontwerp van de N.V BAM zoals vermeld in de regeringsbeslissing". Alleen zo kan de huidige vertrouwensbreuk hersteld worden. Bovendien:
 2. Wij weten dat er uitgewerkte plannen bestaan van de Langer Wapper Light. Eminente politici e.a. hebben ze gezien. Zelfs de beroepsinstantie wordt misbruikt om het bestaan van deze documenten te ontkennen. Van BAM zijn we dit gewoon. Helaas. Het bestuur van de stad en alle Antwerpenaren hebben er recht op kennis te nemen van deze plannen. Wij verwachten van de (Antwerpse) politici een actieve inzet voor dit redelijk verzoek.
 3. Wij weten dat er uitgewerkte plannen bestaan van de Ring, na aanleg van de lange Wapper, in welke versie dan ook. Eminente politici e.a. hebben ze gezien. Zelfs de beroepskamer wordt misbruikt om het bestaan van deze documenten te ontkennen. Van BAM zijn we dit gewoon.
  Bij gebrek aan duidelijkheid over deze plannen:
  • dwingt BAM e.a. ons te veronderstellen dat het viaduct van de Luchtbal in alle opties 123 m zal bedragen, dus kathedraalbreed;
  • dat de Ring bij Berchem 16 à 19 rijstroken zal bedragen;
  • dat de E 313 bij het Rivierenhof 50 % breder zal worden;
   Het bestuur van de Stad en alle Antwerpenaren hebben er recht op kennis te nemen van deze plannen. Zij en wij verwachten van de (Antwerpse) politici een actieve inzet voor dit redelijke verzoek.
 4. Zonder de absolute en onomkeerbare zekerheid over de aanleg van de T 102 riskeert het doorgaande verkeer over de ring te blijven rijden met alle negatieve gevolgen van dien voor de huidige en komende generaties. Hiervoor is nochtans een accoord nodig dat de Vlaamse bevoegdheid overschrijdt. De enige sluitende garantie is de aanleg van de T 102 als eerste deel van de eventuele realisatie van de oplossing van de mobiliteitsproblematiek.
 5. Deze moet de Linker Oever vooraf gaan, waar geen schijn van draagvlak bestaat over de uitvoering van het huidige plan, dit in tegenstelling tot de Westelijke bretel van het Meccanoplan.
 6. Wij aanvaarden de uitleg en de goede trouw van het Vlaams Verkeerscentrum en vragen nauwgezet overleg om het Meccanoplan gemeenschappelijk te onderzoeken via hun verkeersmodellen;
 7. Wij vragen dat de nieuwe werkstructuur heroverwogen wordt. Het is o.i. ondenkbaar dat de belangen van de relatie met de aannemersgroep prevaleren boven de belangen van 500,000 Antwerpenaren. Het is evenzeer ondenkbaar dat de BAM managementstructuur die verantwoordelijk is voor het ontstaan van deze aanslepende impasse herbevestigd wordt. BAM is een N.V. Geen enkele aandeelhoudersvergadering van een normaal functionerende N.V. zou deze gang van zaken tolereren.
 8. Wij vragen respect voor deugdelijk bestuur. Politici dragen inderdaad de eindverantwoordelijkheid voor hun daden en kunnen daarop afgerekend worden. Maar beslissingen die generatie-overstijgende gevolgen hebben vragen erom het niveau van de compromispolitiek te overstijgen. Het tot nu toe gehanteerde centralistische "Brusselse model" is hiertoe niet in staat gebleken. Dit beleid verdient absoluut geen democratisch draagvlak.
 9. Wij maken ernstig voorbehoud voor de manier waarop overheidsinstellingen werden en worden ingezet. De perceptie van integriteit van het overheidsapparaat, geschraagd door neutrale  overheidsambtenaren wordt  hierdoor bedreigd. Dit is het werkelijke kapitaal van de N.V. Vlaanderen.

De uitgesproken hoop van een belangrijk deel van de Antwerpse bevolking was dat de Oosterweeltanker tot stil stand zou komen na de volksraadpleging en dat de wijsheid aan boord zou komen. Helaas is er aan de bemanning niets veranderd en zit het schip op de oude koers. Dit is noch wijs noch deugdelijk.

 

Tags: