Wat schort er aan het BAM-tracé?

kade rechteroever

Inleiding door René Van Haute van Ademloos 2070

Beste mensen, hartelijk welkom!

Bam heeft op 21 mei een infomarkt gehouden in ‘t Waaigat. Wij vonden het nodig om daar een infoavond van ons naast te zetten. We hebben niet dezelfde budgetten en niet zoveel personeel, maar we weten wel waar we het over hebben
 
ADEMLOOS 2070 werkt voornamelijk in de luwte, en houdt zich bezig met studiewerk, inspraak bij de officiële procedure, overleg met de betrokken instanties en sporadisch de organisatie van een infoavond of een informatieve publicatie. Deze aanpak is nuttig en zal worden verdergezet. Toch is ook een breed draagvlak en een luide stem binnen de gemeente onmisbaar, willen we dat met Zwijndrecht-Burcht rekening wordt gehouden. Als wij niet voor een leefbare gemeente opkomen, dan doet niemand het.
Opkomen voor een beter milieu en een gezonde leefomgeving wordt wel eens als ‘dwarsliggen’ bestempeld. Je kan het ook zo bekijken: de politieke overheid heeft de plicht zorg te dragen voor mens en milieu - ook voor de generaties na ons - en als zij dat niet doet, dan moeten gewone burgers die taak naar best vermogen op zich nemen. Daar kruipt heel wat tijd en energie in, en neem het van ons aan: dit doe je niet voor je plezier. Er is immers nogal wat dossierkennis, wegenbouwkundige en juridische, nodig om overheidsprojecten op te volgen en tegelijk de hardnekkigheid van domme slogans te bestrijden. En steeds het doel voor ogen houden: een mobiliteitsoplossing die de levenskwaliteit van de bewoners niet verder aantast. Dwarsliggers, dat zijn van die steunbalken onder de treinrails. Zonder zou de zaak ontsporen.
 
OOSTERWEEL: BESCHAMEND voor VLAAMSE OVERHEID
 
Mobiliteit was vroeger eenvoudig: meer wegen, bredere wegen, we trokken gewoon lijnen over de kaart van A naar B: dat woningen, open ruimte daarvoor moesten wijken, was of hielden we voor onbekend.
Nu beseffen we allemaal dat het "vol" is, dat er in Vlaanderen en de randstad geen plaats meer is voor wegen tenzij, indien ze een meerwaarde hebben, onder de grond. Voor mensen die aan hun nakomelingen denken, dat de auto, zeker met verbrandingsmotor, zal moeten verdwijnen en nieuwe transportmethodes op de rails(!) gezet moeten worden zoals bv de containertubes.
Mobiliteit is zodoende in een ontwikkeld land voorwerp van overleg tussen transporteconomen, transporteurs, Ruimtelijke Ordening, Stedebouw, milieudeskundigen, mensendokters en budgetspecialisten die dan wel een volledige Maatschappelijke Kosten Baten Analyse maken.
In Vlaanderen lieten we voor een Oosterweelverbinding beslissen door een trio zonder enige kennis van wegenbouw, nog sterker zonder enige bevoegdheid: hun enige kwaliteit was dat ze hooggeplaatst zijn.
 
Even terug in de geschiedenis:
- 1956 KB Grote Ring werd door hen "politiek onbespreekbaar",
- 1969 Kennedy tunnel: de idee grote wegen buiten de woongebieden wordt definitief begraven, precies het omgekeerde gebeurt: het TEN wordt aangesloten op een stadsring en Zwijndrecht wordt "koud gepakt":TEN vrachtvervoer in een strop rond onze gemeente. Maar, het verstand komt niet maar verdwijnt blijkbaar helemaal met de jaren,
- 1995 (dat is nu 15 jaar geleden!!): dezelfde geniëen tekenden een Oosterweelverbinding. Om alle vrachtvervoer maar door deze niewe tunnel te krijgen, moet alle havenverkeer, alle A12, E19, E313 en E17 verkeer richting stad naar een Noordkasteelknooppunt en vandaar helemaal naar de woongebieden, Sportpaleis en Zwijndrecht. Détail: twee stadsrandbossen moeten daarvoor ook gekapt worden.
 
GEZAGVOLLE BEZWAREN
 
Havenautoriteiten, transportinstituten van Leuven en Leiden, berekenden dat met dit Masterplan, mits 7,5 miljard belastingsgeld, de files zouden blijven en dat de voorgestelde alternatieven goedkoper, efficiënter en gezonder zouden zijn.
En dan kwam het hele ADEMLOOS-gedoe; toen doktoren uit de hele wereld, toen de milieubewakingsinstituten van Europa en vooral van onze eigen Vlaamse Regering, toen bovendien specialisten van onze 3 universiteiten kwamen zeggen dat er bij al die wegen ook nog mensen waren.
3 dingen hebben zij in de geesten doen doordringen:
1. gezondheidsschade door luchtvervuiling is enorm: levensverkorting voor Belgie 13 maanden (dubbel van gemiddelde Europa!),voor een stad als Antwerpen 483 dagen levensverkorting door luchtvervuiling
2. Verkeer is ons zwarte beest, is milieuvervuiler:
a. de grootste, naast huisverwarming!, en elk jaar toenemend
b. de meest schadelijke: Ultra Fijn Stof, vooral door dieselverbranding
c. de meest veelzijdige omwille van lawaai en ruimteinname
3. De gezondheidsschade is groter naargelang dichter bij de verkeersweg; het is nuttig te weten hoeveel decibels en aantal stofdeeltjes ons om de oren vliegen, maar één zaak blijft de graadmeter: de afstand tot de verkeersweg. En daarmee zeggen we ook dat het probleem voor ons lokaal is: de zgn. Hot Spots, die met algemene maatregelen niet verdwijnen, maar daarom ook lokaal kunnen en moeten aangepakt worden.
"TEGENARGUMENTEN":ONBEKEND, ONBEMIND en ONBEGRIJPELIJK
 
ONBEKEND: De leek zal zich bv. moeilijk kunnen voorstellen
- dat baby's van moeders die in vervuilde lucht leven een te licht geboortegewicht hebben en voor het leven beschadigd zijn,
- dat jongeren bij verkeerswegen minder longontwikkeling hebben,
- dat er meer kinderastma en longkanker is
 
ONBEMIND:
De Ondernemer heeft steeds geweten dat gezondheidskosten door het RIZIV, dus de burger, worden betaald en wil liefst niet dat het in zijn kostenbalans wordt geschoven.
De burger ziet fijnstof niet, ruikt het niet, maar hij wéét ook niet dat hij het wel in-maar niet uitademt:
"Mr.Doktoor” zegt hij,” fijnstof is er altijd geweest en de mensen worden steeds ouder, het zal wel niet zo erg zijn, en vooral kom op deze zonnige, windluwe dag nu niet zeuren dat het nu het ergste is!"
De politicus spreekt smalend van "actievoerders", die alle grote plannen en zegt hij, de economie, waarmee hij bedoelt een economie zonder de miljarden door gezondheidsschade in rekening te nemen, dwarsbomen en afremmen.
 
ONBEGRIJPELIJK
De vraag stelt zich in welke geheime afspraken deze Vlaamse regering vast zit dat ze zo ver gaat om de experts van MER en ANB te dwingen tot gemanipuleerde uitspraken en zonder draagvlak bij experts en bevolking toch door te gaan.
Op het ogenblik dat op verpleging en medicijnen bespaard moet worden zou men aannemen dat de overheid alles doet om bijkomende gezondheidskosten te vermijden. Is het dan niet godgeklaagd dat de burger zich uit de naad moet werken om de overheid tot inzicht en tot rede te brengen!
 
ZWIJNDRECHT heeft, in naam van bv. de grondwettelijke gelijkheid der belgen, bizonder recht van spreken. Omsingeld door autostrades, krijgt het van de VMM jaarlijks de prijs van meeste lawaai en luchtvervuiling.
En hier is dan Ademloos 2070, een groepje dat zijn gezondheid, die van zijn kinderen en dan ook van u allemaal, liefheeft.
Met hen willen de doktoren geheel Zwijndrecht en dan ook de politici van alle partijen verzamelen rond de eis:
1. dat maatregelen worden genomen om de bestaande benadeling van de inwoners op te heffen.
2. dat bij het plannen voor nieuwe wegen, voor alles de gezondheid van de inwoners in rekening wordt genomen.
Ik wil eindigen met iets vervelend:doe iets,
1. maak al uw kennissen bewust van het probleem verkeer en gezondheid,
2. eis van uw politici dat ze, over de partijgrenzen heen, voor de gezondheid van de inwoners kiezen,
3. en wat de partijbonzen ook mogen zeggen dat zij een gezamenlijk zwijndrechts standpunt naar buiten zouden brengen.
 
Ons programma voor vanavond ziet er als volgt uit:
1. Steven: waarom het regeringsplan / het BAM-tracé niet deugt.
2. Kris: Ademloos2070 ijvert voor een leefbaar Zwijndrecht-Burcht. Gezondheid en een goede levenskwaliteit moeten op de eerste plaats komen, en de mobiliteitsoplossing moet erop worden afgestemd.
3. Greet: Wat nu? Greet gaat in op de procedurele mogelijkheden voor burgers tijdens de GRUP-fase. Zij legt het verloop uit en toont wat gewone mensen kunnen doen wanneer zij bezwaren hebben tegen het project.

4. Vragen vanuit de zaal aan het panel

ATV 12-02-2014:

 
 

Steven Vervaet: een verbetering van de leefkwaliteit, (ook voor Zwijndrecht-Burcht)?

 
 
Ademloos 2070 wil Zwijndrecht-Burcht terug gezond. 'Het wordt met Oosterweel niet erger', is totaal geen optie en onaanvaardbaar. Steven Vervaet confronteert de aftredende minister-president met de uitspraak: 'Zwijndrecht-Burcht gaat erop vooruit' Hoezo?
 
Bekijk hier de uitvoerige uiteenzetting van Steven Vervaet voor Ademloos2070
 
 

Kris Peeters: Wat nu?

 
Met “nu” bedoelen we na 14 februari, het Valentijnsakkoord: de Vlaamse regering “koos” voor het BAM-tracé op basis van het Milieu Effecten Rapport: 3 minuten tijdswinst bleek belangrijker voor deze regering dan de gezondheid en de leefkwaliteit van onze inwoners!
 
Hoe gaan we als lokale actiegroep om met zo’n “beslissing”?
 
Waarom willen wij het Meccanotracé?
 
 
Het Meccanotracé: de Westtangent rond Zwijndrecht loopt van de E17 Kruibeke naar het Noorden, onder de grond, passeert de N70 en koppelt aan op de E34 expressweg om dan verder naar het Noorden te gaan door het havengebied.
 
Wij vonden dat prima:
1.      Onder de grond
2.      Een groot deel van het vrachtverkeer zal niet meer door Zwijndrecht rijden maar afgeleid worden, dit betekent een betere leefkwaliteit voor Zwijndrecht en Burcht
3.      Een andere troef was het voordeel voor de natuur, een heel groot voordeel.
 
Een verdiepte ligging van de E17 tussen Zwijndrecht en Kruibeke kan aanleiding geven tot het selectief overkappen van de snelweg. In het gebied tussen Linkeroever en Zwijndrecht is dan weer ruimte voor een echt groene long van vier aaneengeschakelde parken, met integraal behoud van het Sint-Annabos. Ook het groengebied Noordkasteel blijft bij Meccano volledig behouden.
 
Waarom verdere acties tegen het BAM-tracé?
àVerdere actie tegen BAM-tracé
à Volledig inzetten op ‘leefkwaliteit’ los van tracékeuze
à Maatregelen op korte termijn
 
 
Buiten de lawaai- en fijn stof overlast in Zwijndrecht en Linkeroever die door het behoud van het BAM-tracé zal toenemen omdat het BAM-tracé leidt tot een intensiever gebruik van deze gemeenten als doorgangspunt voor het lokale en internationale verkeer zorgt dit tracé ook nog eens voor de vernietiging van ca 140ha natuurgebied in Zwijndrecht, Linker- en Rechteroever, die aan het BAM-tracé gebonden zijn en met het Meccano-tracé voorkomen kunnen worden.
 
 
Wat schiet er in 2020 nog over bij uitvoering van de oosterweelverbinding?
 
Dit zijn natuurgebieden op Linkeroever. De groene gebieden zullen blijven, de oranje staan zwaar onder druk (de Middenvijver, het Sint-Annabos gaat met de Oosterweelverbinding verdwijnen en misschien pas binnen 30 à 40 jaar terug een bos zijn, het duurt veel te lang vooraleer het terug een natuurwaarde heeft en de rode (stukje aan de Burchtse weel, open ruimte Galgenweel, het Rot, het Zand wordt eerst een werfzone met de Oosterweelverbinding en daarna plant Antwerpen daar een KMO-zone, en dan de tunnel die onder het Sint-Annabos gaat onder de Schelde door en een heel lang stuk uit het Vlietbos hapt.
 
Dat waren de voordelen van het Meccanotracé. Wij pleiten voor een buitenring rond Antwerpen en door de haven, met een Noordtangent in het Havengebied en een Westtangent rond Zwijndrecht. Meccano zorgt voor 146 ha nieuw gebied op en rond de overkapte ring en kan het overkappen van de E17 ter hoogte van Zwijndrecht mogelijk maken. Meccano blijft weg van de groengebieden Noordkasteel en Sint-Annabos, waar geen nieuwe verkeerswisselaars hoeven te komen.
Meccano zorgt voor het maximaal weghouden van het doorgaand verkeer van de stadsring en de ondertunneling/overkapping van de huidige Antwerpse ring. Bij Meccano hoort ook de opstart van een volwaardig voorstadsnet voor treinverkeer en het verder uitbouwen van het binnenstedelijk tramnetwerk.
 
Het Valentijnsakkoord: 3 minuutjes tijdswinst is voor de vorige Vlaamse regering belangrijker dan de gezondheid en de leefkwaliteit van duizenden inwoners.
 
 
Wij willen volop inzetten op gezondheid en leefkwaliteit los van een tracékeuze.
 
De stroom vrachtwagens blijft dagelijks door Zwijndrecht en Burcht razen, die open verkeersriool blijft daar liggen. Bovendien is er het feit dat er een parallelweg komt aan de E17, het hoefijzer krijgt er dus nog een parallelweg bij.
 
Maatregelen op korte termijn
De Liefkenshoektunnel is nu tijdens de spits tijdelijk tolvrij.
 
Trajectsturing duidt aan welke weg je best neemt.
"Tolheffing op doorgaand verkeer verzacht namelijk het fileleed rond Antwerpen al flink. Uit ons onderzoek kwam verkeerssturing als prioritaire aanbeveling om de Antwerpse mobiliteitsproblematiek op te lossen  - ongeacht de realisatie van het BAM-tracé of Meccano. Gaat men toch voor een tracé, dan scoort Meccano over de hele lijn beter." aldus Griet De Ceuster van TML.
 
De nieuwe snelweg-plannen
-         Het BAM-tracé, met de 2 hoefijzers, de snelweg en de lokale parallelweg
-          Open VLD kiest voor het Ringland concept voor de overkapping van de Ring. Ze zijn voor de verkiezingen nog met een plan aangekomen waar ze eigenlijk al lang over broeden, zij hebben hun oude stokpaardje terug boven gehaald: de aanleg van het gedeelte tussen de E17 en de E34 doorheen het Waasland en verder door naar de Liefkenshoektunnel, en de Oosterweel-Noordtunnel die niet aan het Sportpaleis uitkomt maar ten Noorden van Antwerpen. Open Vld kiest voor een Westtangent door het Waasland (grote ring), wij opteren voor een kortere Westtangent ten westen van Zwijndrecht.
-         Het Arup-Sum tracé: opnieuw op basis van het Ringland concept, ook een overkapping hier in Zwijndrecht, een gedeeltelijk aanleggen van het Meccanotracé, de Westtangent zonder de Noordtangent, en een soort van oosterweel-Noortunnel, Arup-Sum spaart al wel het Noordkasteel maar Zwijndrecht nog niet.
-         Tenslotte het Meccanotracé, dat ook Zwijndrecht vrijwaart! Een groot deel van het vrachtverkeer zal niet meer door Zwijndrecht rijden maar afgeleid worden, dit betekent een betere leefkwaliteit voor Zwijndrecht en Burcht.
 
Bekijk aandachtig waarom wij Meccano met Ringland willen:

 

 
 
Een plan B voor A:
Een korte samenvatting, alles op 1 kaartje:
 
 

een aanzet tot "Ringland 3"

Op basis van het plan dat door Ringland, stRaten-generaal en Ademloos wordt naar voor geschoven: de kleine Ring wordt overkapt, van een stuk voorbij de Kennedytunnel tot aan de E313/E34 (Ringland 1), en verder tot ten Noorden van Merksem (Ringland 2). Ook Zwijndrecht-Burcht zou een stukje overkapping krijgen (Ringland 3).

Het Ringland voorstel gaat ervan uit van het doorgaand en het stedelijk verkeer van elkaar te scheiden. Die structurele ingreep verhoogt de huidige capaciteit en is zelfs voor Ringland een basisvoorwaarde om tot overkapping over te gaan. Omdat dit Ringland voorstel mogelijk niet genoeg gaat zijn voor de verkeersafwikkeling, en daarom staan de verschillende mogelijkheden om via het Noorden het verkeer te leiden mee op deze kaart en ook de A102.

 

Wij steunen Ringland.

Het voorstel om de Ring te overkappen is helder en eenvoudig: onder de overkapping komen in elke richting twee aparte tunnels voor doorgaand en stedelijk verkeer en de Nieuwe Singel komt er in het midden pal bovenop. Door de op- en afritten ver genoeg uit elkaar te houden, vergroot de capaciteit van de Ring en vermindert het aantal ‘weefbewegingen’, waardoor het verkeer vlotter en veiliger gaat. De Singel wordt bovenop de Ring gelegd. Dat geeft enorme mogelijkheden qua stadsontwikkeling, qua groenontwikkeling.

 

 

de Ringland affiche, aangepast voor Zwijndrecht.

Wij willen Ringland - van Antwerpen tot Zwijndrecht!

Daarom heeft Zwijndrecht ook de Ringland vlag geplant en mee gedaan met de Ringland wave.

 

 

Greet BERGMANS – jurist: de Oosterweelverbinding staat er nog niet -Procedures en inspraak 

 
Als er iets is dat een kentering kan teweeg brengen, dan is het het publiek dat zich roert. De Vlaamse regering heeft het de laatste tijd steeds over het zogenaamde “beslist” beleid. Dit is NIET waar.
Greet Bergmans: De Oosterweelverbinding staat er nog niet! Pas na de nodige vergunningen kan de eerste spade in de grond.
 
Dit is het projectverloop:

 
Een Oosterweelverbinding kan maar gebouwd worden na de stedenbouwkundige vergunning, bij de aanbesteding en uitvoering. Iets wat wel opvalt, is de planning, dat valt perfect binnen de huidige legislatuur. Het PLAN-MER onderzoekt de effecten van een geplande ontwikkeling en de alternatieven.
Na het PLAN-MER volgt het GRUP, het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, dat voldoende precies moet zijn; zo niet kan de rechter het afstraffen.
 
Een Plan-MER en een Project-MER zijn beiden een wetenschappelijke beoordeling van de gevolgen voor mens en milieu. Ze onderzoeken redelijke alternatieven en er moet inspraak zijn van en informatie aan het publiek vóór het plan of het project wordt aangenomen.
Project-MER: details en uitvoeringswijze. Hiermee moet regering rekening houden, anders vernietiging door Raad van State.

 
De schaal verschilt. Het Plan-MER moet zorgen voor een basiskeuze tussen alternatieven. Een project-MER werkt op detailniveau, hoe gaan we het aanpakken, welke materialen gaan we gebruiken, welke uitvoeringswijze, plaatselijke aspecten enz.
De regering moet in haar beslissing rekening houden met de resultaten van het plan-/project-MER. Zo niet kan het GRUP of de stedenbouwkundige vergunning vernietigd worden door de Raad van State of door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
Dit is een detail van het Lobroekdok, voldoende precies?
 
Het belang van een GRUP 
GRUP = juridische vertaling van de politieke beslissing voor Oosterweeltracé
 
‘Valentijnsbeslissing’ is niet juridisch bindend
 ‘Juridische’ tracé-keuze gebeurt bij ‘definitieve vaststelling’ GRUP
 
Raad van State toetst:
► of deze beslissing voldoende rekening houdt met het plan-MER,
► of het plan-MER wel mocht worden goedgekeurd,
► of voldoende rekening werd gehouden met de bezwaren en adviezen,
► of problemen niet worden doorgeschoven naar de vergunning
► …

Het openbaar onderzoek over dit GRUP loopt van 16 juni tot 14 augustus. Tijdens dit onderzoek kan iedereen een bezwaarschrift indienen. Ademloos zal dat zeker doen, om de volgende regering te wijzen op het feit dat met het BAM-tracé veel te veel Antwerpenaren blootgesteld blijven aan te veel fijn stof.  De milderende maatregelen die het GRUP voorstelt, beperken zich tot oplapwerk. Met de foute keuze voor de Oosterweelverbinding maakt de regering de gezondheid van honderdduizenden Antwerpenaren ondergeschikt aan een paar minuten extra tijdswinst in het verkeer.

Openbaar onderzoek GRUP: 16 juni 2014 – 15 augustus 2014
gaat ook over de keuze tussen de alternatieven!
(publiek moet zich ook over de milieueffecten kunnen uitspreken)
 
 
Wat kan u als burger doen?
 
Opmerkingen uiten in het kader van de openbare onderzoeken:
 
► GRUP
► project-MER
► stedenbouwkundige vergunning
Het dossier kritisch volgen bespreken met mensen uit je omgeving (Facebook, twitter, …)
Ons vragen stellen, opmerkingen en suggesties geven, meedenken Wisselwerking en ‘collectieve kennis’ is cruciaal!
Uw contactgegevens bezorgen i.f.v. acties / petities / collectieve bezwaarschriften
Financieel steunen
 

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij maken een voorbeeldbezwaarschrift dat je kan tekenen, maar vragen je wel om eens goed na te denken wat je zelf kan bijdragen. Ieder bezwaarschrift is belangrijk!
Voor meer informatie:

 

 

 

 
 

 

Tags: