Volgende Vlaamse regering moet Toekomstverbond onverwijld waarmaken

Persbericht Ringland, Ademloos, stRaten-generaal, 26/4/2019


Volgende Vlaamse regering moet
Toekomstverbond onverwijld waarmaken


Met het Toekomstverbond, afgesloten met de Antwerpse burgerbewegingen, heeft de ontslagnemende Vlaamse regering in 2017 een doorbraak geforceerd in het Oosterweeldossier. Diezelfde burgerbewegingen gaan er nu van uit dat de volgende regering de beloftevolle intenties uit dat akkoord zo snel mogelijk zal omzetten naar de praktijk. Om de volledige overkapping van de Antwerpse Ring en de modal shift naar duurzamer verkeer tegen 2030 te realiseren is er immers geen tijd meer te verliezen. Ademloos, Ringland en stRaten-generaal lijsten in hun gezamenlijke memorandum zes uitdagingen op waar de Vlaamse regering meteen na de verkiezingen mee aan de slag moet.


Het ‘Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid’ van maart 2017 betekende voor vele Antwerpenaren na jaren van strijd eindelijk een teken van hoop. Als de Vlaamse regering die na de verkiezingen van 26 mei 2019 aantreedt, geen werk maakt van de uitvoering van dat historische akkoord, dreigen vele kiezers gedesillusioneerd achter te blijven. Voor de stad en de regio, voor de leefbaarheid, de mobiliteit én de economie zou dat nog vele jaren van stilstand - ook letterlijk - betekenen. Dat kan de overheid zich niet permitteren.

Om vooruitgang te garanderen heeft de volgende Vlaamse regering aan het Toekomstverbond een uitstekende leidraad. Het biedt een antwoord op de vele uitdagingen waar stad en regio voor staan.  

Het memorandum van Ademloos, Ringland en stRaten-generaal schetst voor zes uitdagingen de stand van zaken en de to do’s. Het integrale memorandum vindt u hier. Hieronder de krachtlijnen.
 

1. De volledige overkapping van de Ring:
dringend ontwerp voor de hele R1 vereist

Samen met de bouw van de Oosterweelverbinding worden in de komende legislatuur niet alleen de eerste leefbaarheidsprojecten gerealiseerd, maar moet meteen ook de hele noordelijke Ring mee overkapt worden (fase 1).

Daarnaast moet er snel begonnen worden aan een integraal basisontwerp voor het geheel van de R1. Zo kan het project van de verdere overkapping van de hele zuidelijke Ring, de E313/E34 tot in Wommelgem en het resterende deel van de noordelijke Ring tot in Ekeren (fase 2), in 2020 aanbestedingsklaar zijn voor de verdere technische uitwerking ervan, met het oog op de effectieve start van de uitvoering in 2025.
 

2. Het Haventracé en de A102: prioritaire werven

Het Haventracé, met de R2 door de haven en de A102 tussen Ekeren en Wommelgem, zijn prioritair om het doorgaande en het vracht- en havenverkeer rond de stad te leiden en om de hinder tijdens de verdere werken voor de overkapping te beperken. De realisatie van dit Haventracé is nog onvoldoende opgepakt en vraagt dan ook een bijzondere prioriteit binnen het regeerakkoord.
 

3. Het Routeplan 2030 en de modal shift: halfweg tegen 2025

De overkapping van de Antwerpse Ring is enkel haalbaar met minder auto- en vrachtverkeer en een modal shift naar duurzamer vervoer. Tegen 2024 is al een modal split 60/40 (60 procent auto- en vrachtverkeer, 40 procent te voet, met de fiets of het openbaar vervoer) te realiseren, met het oog op de modal split 50/50 in 2030, afgesproken in het Toekomstverbond.

Die omslag kan enkel gemaakt worden met structurele ingrepen en extra investeringen in openbaar vervoer en fietsvoorzieningen in de hele Vervoerregio Antwerpen, geïntegreerd in het mobiliteitsbeleid van alle betrokken steden en gemeenten. Het Routeplan 2030 is daarbij de leidraad.

  • De consequente toepassing van het STOP-principe: prioriteit voor stappers, trappers en openbaar vervoer.
  • De publieke ruimte is aantrekkelijk voor voetgangers.
  • Het fietsnetwerk wordt in de hele Vervoerregio verder uitgebouwd.
  • Het openbaar vervoer krijgt steeds voorrang.
  • Het autoverkeer vermindert.
 

4. Ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling: toekomstgericht

De overkapping van de Ring herstructureert de ruimtelijke ordening van de stad. 80 procent van deze nieuwe ruimte moet gereserveerd blijven voor groen en natuur. De ontwikkeling van de bebouwbare oppervlakte is gesitueerd rond de stations en is voortaan gericht op de verbetering van de aanpalende leefruimte, het terugdringen van de stadsvlucht en het bieden van woonruimte voor de toenemende bevolking.

Deze investeringen moeten co-creatief tot stand komen. Nieuwe beheersmodellen worden ontwikkeld om de Antwerpenaar mede-eigenaar en medebeheerder te maken van deze ruimte en van de ontwikkelingen die er plaatsvinden.

 

5. De Werkgemeenschap: echt werkzaam en co-creatief

In het Toekomstverbond engageerden de verschillende partners zich tot co-creatie. Het was de bedoeling om via samenwerking knelpunten op te lossen en een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Dat proces van co-creatie dient de volgende regeerperiode een upgrade te krijgen, met meer aandacht voor de ontwerpcapaciteit en -kwaliteit en met daarbij ook de nodige ondersteuning van de burgerbewegingen.

Om dit grootse project effectief te doen slagen vereist de Werkgemeenschap veel meer efficiëntie, zowel in coördinatie, planning, agendering, verslaggeving als besluitvorming. Ook daartoe zijn meer middelen nodig.

 

6. Financiering: de gebruiker betaalt

Voor de uitvoering van het hele Toekomstverbond zijn extra middelen nodig. Op Vlaams niveau is er nood aan een concreet en duidelijk model met innovatieve financieringssystemen om de volledige overkapping van de Ring te realiseren, evenals alle andere projecten, zoals de optimalisering van het Haventracé, de aanleg van de A102 en de noodzakelijke investeringen in openbaar vervoer in de hele Vervoerregio.

Rekeningrijden op basis van het principe ‘de gebruiker betaalt’ is aangewezen voor de terugbetaling van de investeringen. Een beheersmaatschappij, waarin naast de betrokken overheden ook burgerinitiatieven een plaats krijgen, beheert de gronden van het nieuwe 10de district. Ook in de andere (vervoer)regio’s in heel Vlaanderen moeten vergelijkbare transities mogelijk zijn. Antwerpen wil de toon zetten, maar wil vooral geen rem zijn voor even noodzakelijke projecten in de rest van Vlaanderen.

Download hier het integrale memorandum

Contact
Ringland: 
Peter Vermeulen,
stRaten-generaal: Manu Claeys, ‭
Ademloos: Wim van Hees, ‭

  • Ademloos StRaten-generaal Ringland

Tags: