Gezonde stad: Plan B voor A

Waarom een Plan B

De regering en het stadsbestuur hebben zich na 15 jaar ploegen vastgereden met het BAM-tracé. Niemand twijfelt eraan dat de actiegroepen een procedure voor de Raad van State zullen winnen. Maar wat schieten we daarmee op zonder een plan B?

Plan B voor A geeft de realistische opties weer om bij afvoeren van het BAM-tracé alsnog op redelijke termijn een schup in de grond te steken. Om én Antwerpen en omgeving gezond te maken én de mobiliteit te verzekeren voor Antwerpen, Haven, Vlaanderen en verder.

Plan B toont de compromisbereidheid van de actiegroepen én biedt een eervolle, toekomstgerichte landingspiste voor de politiek.

 

Wat is het plan B voor A?

1
Het BAM-tracé haalt geen verkeer van de Ring, maar verplaatst het van Antwerpen Zuid naar Antwerpen Borgerhout en Deurne, via een vernietigende omweg door de natuurzones Sint-Annabos en Noordkasteel.
Het BAM-tracé belast ook Zwijndrecht en Linkeroever en maakt overkappen van de ring op cruciale plaatsen onmogelijk.
Schrap het BAM-tracé.
Leg in het oosten de A102 tunnel aan, die de Ring vanuit het noorden met de E313 verbindt en zo de haven ontsluit naar Nederland, Duitsland en verder.

De A102 is sinds 2010 reeds inbegrepen in het regeringsplan, als element uit het Meccanotracé

2
Bouw de A102 tunnel
4
Leg een tunnel aan tussen de E17 en de E34. Dit haalt veel vrachtverkeer van de E17 en de Ring. Zo zijn nieuwe parallelwegen door Zwijndrecht niet nodig, zodat ook daar overkapt kan worden. Het saneert de nieuwe woonwijken op Linkeroever en vereenvoudigt de verkeersafwikkeling voor de Kennedy tunnel.
Bouw de Westtangent
Overkap de volledige Ring. Sinds 2004 streven we daar in Antwerpen al actief naar, sinds 2006 staat het overkappen ook in het Antwerpse Structuurplan, sinds 2008 organiseerden de actiegroepen hierover diverse congressen, sinds 2010 is de overkapping verbonden met de Meccano (en omgekeerd), sinds 2012 staat het op een bierviltje, sinds 2014 is er Ringland.
Bouw Ringland
3
A102
Ringland
Meccano
Arup/SUM
Oosterweel
Noord
BAM
OF
Kies de juiste 3de Scheldekruising
5
Leg een derde Scheldetunnel aan die uitkomt op de A102. Dit ontsluit de haven naar Frankrijk en verder en ontlast de Ring en de Kennedytunnel van het meeste doorgaand vervoer.
Ook bij een overkapte ring is het belangrijk om verkeer dat er niet thuis hoort weg te houden, belangrijk voor de doorstroming én de luchtkwaliteit.
Westtangent
nieuwe snelweg
tunnel

 

Welke Scheldekruising?

Meccano is de beste, meest milieusparende en gezondste optie voor stad, haven en Zwijndrecht. Maar er zijn nog twee tracés die in aanmerking komen, namelijk Oosterweel-Noord (het vroegere stRaten-generaal-tracé) en de Sint-Annatunnel (het Arup/Sum tracé met boortunnel).

Oosterweel-Noord en Arup/Sum ontlasten Zwijndrecht en Linkeroever niet in dezelfde mate als Meccano.

Meccano is ontstaan in samenwerking met Forum2020 - de actiegroep van havenbedrijven en transporteconomen. Na de volksraadpleging was er namelijk ruimte om echt "out of the box" te denken en zonder enige randvoorwaarde van de regering het beste tracé voor stad, omgeving en haven te ontwerpen. Het MER Oosterweel heeft bewezen dat Meccano hierop het beste scoort, maar de regering heeft gekozen voor haar BAM tracé omdat het 2 minuten tijdswinst opleverde en het dichtst bij de stad lag - recht door de stad loopt.

 

Compromis van de actiegroepen

De actiegroepen vragen dat de overkappingsintendant, die in het najaar van 2015 aan de slag gaat, niet enkel het overkappen van de ring mag onderzoeken, maar ook de combinatie van dat overkappen met de vier ‘historische’ Scheldekruisingen: Oosterweel (BAM-tracé), Oosterweel-Noord, Arup/SUM-tracé en Meccano. Want: wanneer de intendant enkel de combinatie Oosterweel + Ringland mag onderzoeken, dreigt de opdracht van de intendant een lege doos te worden.

Om de bandbreedte van de intendant breed genoeg te maken, moet de regering zich bereid verklaren om eventueel de Oosterweel los te laten. Indien de regering zich daartoe bereid verklaart, is het gepast dat de actiegroepen zich ook bereid verklaren om als gevolg van het onderzoek eventueel de Meccano in te ruilen voor Oosterweel-Noord of de uitvoeringsvariant ervan, namelijk het Arup/SUM-tracé. Mits opwaardering van deze tracés tot op het niveau van de Meccano.

 

Voorwaarde

Voor alle duidelijkheid: als uiteindelijk wordt gekozen voor Arup/Sum of Oosterweel-Noord in plaats van Meccano - dat van alle tracés het best scoort voor leefbaarheid - dan moet het gekozen tracé uiteraard zodanig worden verfijnd dat het Zwijndrecht en Linkeroever ontlast in dezelfde mate als het Meccano-tracé.

En uiteraard mag Sint-Annabos niet veranderen in slibstort en moet het natuurgebied Noordkasteel gespaard worden.

De ingenieurs die deze tracés hebben uitgewerkt, denken dat dit mogelijk is.

Download de voorstelling van Plan B voor A - 4 mei 2014 - 1 pagina pdf

Download de persmededeling - 21 mei 2015 - 1 pagina pdf

 

 

Manu Claeys presenteert het Plan B voor A

Op 28 april 2014, tijdens de 14de Horta infoavond van de actiegroepen, presenteerde Manu Claeys het Plan B voor A voor het eerst.


meer gezonde stad info