Doel (Saeftinghedok): gedeeltelijke schorsing RUP havenontwikkeling Linkeroever

kade rechteroever

Een lijvig arrest. Schorsing van GRUP-Doel.

 

Met zijn arrest nr. 233.000 van 20 november 2015 schorst de Raad van State gedeeltelijk het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever’. Die schorsing komt er op vraag van inwoners van Doel.  De Raad oordeelt dat deze inwoners aantonen dat de situatie zodanig spoedeisend is dat er nu een risico bestaat op een definitieve teloorgang van hun leefgemeenschap in Doel.

Met het oog op de uitspraak over de vernietigingsberoepen stelde de Raad van State in zijn tussenarresten nr. 231.933 en nr. 231.934 van 13 juli 2015 al de vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie of de “nieuwe techniek” die de Vlaamse Regering in het ruimtelijk uitvoeringsplan gebruikt, verenigbaar is met Europees recht (de Habitatrichtlijn). Die “nieuwe techniek” bestaat erin dat eerst “natuurkerngebieden” (zogenaamde “robuuste natuur”) tot ontwikkeling moeten zijn gebracht, alvorens de gebieden voor de havenontwikkeling effectief mogen ontwikkeld worden. In afwachting van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie op deze vraag, neemt de Raad van State in zijn arrest nr. 233.000 van 20 november 2015 toch aan dat deze techniek - op het eerste gezicht - het Europees recht schendt.

Gelet op het risico van een definitieve teloorgang van de leefgemeenschap in Doel, schorst de Raad het plan wat de gehele “Saeftinghedokzone” betreft waar Doel-dorp is gelegen. Bijkomend schorst hij het plan ook nog in zoverre het betrekking heeft op de gebieden die onmiddellijk ten zuiden en ten noorden van deze “Saeftinghedokzone” (en ten oosten van de Oostlangeweg) zijn gelegen, en waartoe deze leefgemeenschap zich volgens de Raad eveneens uitstrekt.
(20/11/2015)
Raad van State 20-11-2015
http://www.raadvanstate.be/?page=news&lang=nl&newsitem=291

 

Tags: