Antwerpse actiegroepen spreken. Luisteren parlementsleden?

kade rechteroever

Wij vragen in het charter voor het Antwerps overkappingsonderzoek dat de intendant alle historische tracés onderzoekt om de beste oplossing te vinden voor de problemen van verkeer en leefbaarheid. Niet het BAM tracé maar de volledige overkapping van de Antwerpse Ring moet hierin centraal staan.

Kies voor een gezonde stad en teken de petitie.

Vorige week mochten stRaten-generaal, Ademloos en Ringland hun visie op de toekomst van de Antwerpse ring toelichten op een hoorzitting in het Vlaams Parlement. Dat spreekrecht kwam er nadat de actiegroepen een verzoekschrift met 25.000 handtekeningen indienden. Ondanks de stevig onderbouwde argumenten tegen het BAM-tracé en de al even goed gefundeerde alternatieve oplossingen, blijft de regering mordicus vasthouden aan het ‘beslist beleid’.

Wij verwijzen hiervoor graag naar de Parlementaire hoorzitting 2 juli 2015 

 

Gezondheidsproblemen

Professor Dirk Avonts van de Universiteit Gent beet vorige week de spits af in het Vlaams Parlement. Hij gaf een uitvoerig wetenschappelijk overzicht van de gezondheidsproblemen als gevolg van het wonen nabij een drukke autosnelweg. De vele uitlaatgassen en het overmatige verkeerslawaai zorgen voor een toename van luchtwegklachten, een verhoogde bloeddruk, een toename van hartinfarcten,...  Hij benadrukte dat enkel een totale - en dus geen gedeeltelijke - overkapping echte gezondheids- en milieuvoordelen oplevert.

 

Juridische problemen

Juriste Greet Bergmans van Ademloos gaf een overzicht van de vele procedurefouten die begaan werden door de Vlaamse regering om tot de keuze voor het Oosterweeltracé te komen. De alternatieven voor het BAM-tracé - het Meccanotracé en Oosterweel-Noord, beide verder weg van de stad gelegen - werden nooit ernstig onderzocht. Iets wat eerder ook al door de Vlaamse Ombudsman werd gesteld.

 

Leefbaarheidsproblemen

Ervaringsdeskundige Steven Vervaet uit Zwijndrecht weidde vervolgens uit over de op de leefbaarheidsproblemen van Oosterweel. Die leefbaarheid is duidelijk ondergeschikt aan een paar minuten tijdswinst voor automobilisten. Hij ging vervolgens dieper in op de krakkemikkige manier waarop dit in het Milieu-effectenrapport (MER) werd onderzocht.

 

Scenarioproblemen

Manu Claeys van stRaten-Generaal probeerde de politici te overtuigen van een derde Scheldekruising meer noordelijk van de stad. En daarbij had hij het niet alleen over het eigen Meccanotracé, maar liet hij verstaan ook open te staan voor andere opties zoals het bijna vergeten Arup/SUM-tracé en de variant Oosterweel-Noord. Die zijn allen  aantoonbaar beter voor de mobiliteit en de leefbaarheid dan het BAM-tracé. "De essentie is dat wij niet autistisch vasthouden aan één scenario zoals dat met het BAM-tracé altijd gebeurd is. Dit dossier moet net eindelijk eens breed en zonder vooringenomenheid behandeld worden."

vragen

Overkappingsproblemen

Tijdens het tweede deel van de hoorzitting werden de plannen voor Ringland uit de doeken gedaan, waarbij de ring gesaneerd wordt door een scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer dat in tunnels wordt gebracht. Zo ontstaat op het dak van de tunnel ruimte voor groen, nieuwe woningen of sport en recreatie. En wat dan met het voorstel van de stad Antwerpen, een overkapping van de ring in onderbroken ‘strategische’ stukken? "Dat dak met gaten werkt niet", aldus de verenigingen.

 

Politieke problemen

Tijdens het debat met de parlementsleden bleek dat vooral de N-VA mordicus vasthoudt aan het ‘beslist beleid’ van de Oosterweelverbinding. Binnen de meerderheid lijkt Open Vld de voorkeur te geven aan het alternatieve tracé Oosterweel-Noord, maar of ze dat ook hard durven maken is een andere vraag. CD&V twijfelt. Groen en SPa gaan voor Ringland.

vragen

Erik Grietens
Bond Beter Leefmilieu 10-07-2015
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/856/15723

 

 

 

 

 

 

 

Tags: