imaginaire toespraak in het Vlaams parlement als dank voor Valentijnscadeau

kade rechteroever

Geachte vertegenwoordigers van het soevereine volk,

Op Valentijn zaten er achter de regeringstafel "de ministers van de Oosterweel", wier politiek lot bepaald wordt door het nemen van betonnerende besluiten na weer 4 jaar Stilstand.
Plus de vertegenwoordigers van BAM die willen doen vergeten dat het door hun verdedigde dossier op 18/10/2009 smadelijk werd weggestemd en dat hun onderneming opgeheven zou worden.
Ten slotte zat er de schepen van de haven, sinds mensenheugenis voorstander van het BAM tracé en de heer Kennis, die samen met zijn kabinetschef sinds jaren bestuurder is van BAM. Zoals bekend worden bestuurders verondersteld de belangen te dienen van het door hen bestuurde orgaan.
Grote afwezige maar dominant aanwezig: het bouwconsortium Noriant, dat doorgaat deze regering te gijzelen met geheimgehouden schadevergoedingen.
Andere grote afwezige de Antwerpse bevolking, sinds 1969 in steeds groeiende mate gegijzeld door de weldaden van de ring: overvloedig fijn stof en lawaai, ten koste van gemiddeld drie gezonde levensjaren. Een hallucinante 344,000 van hen leven binnen de medisch ongezonde afstand van 1500 meter van een autosnelweg.

Het weze ons veroorloofd in deze context ons te concentreren op de opgeworpen vraag of procederen door de actiegroepen te verantwoorden is, in het kader van het algemeen belang?

Dit werd geformuleerd alsof procederen tot de hobby's behoort van actiegroepen. Van de tienduizenden uren die de Antwerpse Actiegroepen investeerden in dit dossier besteedden ze noch qua tijd, noch qua geld meer dan ca. 5 % in juridische procedures. Nee het is dus geen hobby. Integendeel we hate it! Ter staving en toelichting:

stRaten-generaal heeft van 2005 t.e.m. 2008 alleen een klacht ingediend bij de parlementaire ombudsman rond de gang van zaken met de vorige MER. Omdat de actiegroep vermoedde dat een MER georchestreerd door de N.V BAM en geleid door een medewerkster van TV SAM, onderneming die maar één opdrachtgever had de N.V. BAM, dat deze MER niet kon beantwoordden aan de eisen die aan een MER gesteld mogen worden: onafhankelijk, wetenschappelijk,transparant vergelijkend onderzoek. Deze klacht werd "toegewezen", stRaten-generaal kreeg gelijk.

- De meest tijdrovende niet juridische "procedure" van Ademloos was natuurlijk de volksraadpleging. De geschiedenis hiervan werd ook vorige week driftig herschreven tot een volksraadpleging voor of tegen de Lange Wapper. Terwijl meer dan 30.000 Antwerpse huisgezinnen een affiche achter hun raam hadden dat zei: "het BAM tracé stem nee"! Ook de unanieme gemeenteraad van Antwerpen stemde nee via haar afkeuring van de bouwaanvraag op het BAM tracé.

- Daarna werd door de actiegroepen consequent geprocedeerd tegen de bouw van een gevangenis op het Meccanotracé in Melsele/Beveren. Wij zijn nu bij cassatie. Deze procedure slag had perfect voorkomen kunnen worden door de gevangenis slechts honderd meter op te schuiven.

Tot zover het verleden, nee actiegroepen blijken dus niet procedure verslaafd.

- Sinds medio november 2013 heeft onafgebroken op www.ademloos.be gestaan waarom de MER constructie gedoemd was te eindigen in een juridisch Waterloo: wegens een totaal gebrek aan onafhankelijkheid, arbitraire beoordelingen, omissies, kennislacunes etc etc. Deze werden ook schriftelijk ter kennis gesteld van de instanties. Wij bestrijden dus opnieuw een zorgvuldige orkestratie die gedreven wordt door slechts één onderliggende doelstelling: het BAM tracé moet opnieuw zegevieren in het politieke belang van de drie regeringspartijen en BAM én Noriant.

- Dit gaat zelfs zover dat het originele Meccano tracé op meerdere essentiële punten niet onderzocht werd, dat de mogelijke Meccano overkappingen niet onderzocht werden en ten slotte dat het Meccano tracé niet doorgerekend werd met gedifferentieerde tol.

- Het door de regering bejubelde slotakkoord qua tracé is op het einde van de rit een opgesmukt voorstel wat niet onderzocht werd, wat kwaliteiten zou bezitten (overkapbaarheid tot de Kennedy) die zelfs door Antea tegengesproken worden, en waar men mordicus geweigerd heeft dezelfde zaken bij de Meccano te onderzoeken. Hoewel het bij grote herhaling aangevraagd werd.

- Qua gezondheid is er maar één wetenschappelijk gegeven dat in één analyse de impact van de verschillende tracés kan beoordelen: dat zijn de hoeveelheden mensen die binnen wetenschappelijk onderbouwde afstanden van intensief verkeer wonen. Dit was als onderzoeksmodel weerhouden, dit werd in een later stadium volstrekt arbitrair afgevoerd. Hierdoor is er absoluut onvoldoende zicht op de gezondheidseffecten, omdat men de belangrijkste parameters verwijderde.

- De geluidsnormen van 2005 werden ook opgehoogd tot een nivo (70!) waarbinnen in Antwerpen niemand nog aan geluidshinder lijdt. Eén blik op de bestaande geluidskaarten leert dat dit een oorverdovende leugen is.

- Er worden in de modellering gezondheidsverbeteringen geclaimd in de Zuidrand waarbij ervan uitgegaan wordt dat de R 11 bis ondertunneling verworven is. Niets is minder waar.

- Incl. A102 én R11bis stijgt de factuur ook tot het duizeling wekkend niveau van meer dan 7 miljard. Dit is dus een onbereikbaar droomkasteel.

- Het totale gebrek aan onafhankelijkheid van deze MER procedure kan niet beter geïllustreerd worden dan door de e-mail waarin ANTEA in de zomer van 2011 aandringt dat de N.V. BAM bij hoogdringendheid de namen, adressen en e-mails van de experts zou bekendmaken. Deze experts schrijven het MER en zijn ultiem persoonlijk verantwoordelijk voor hun bijdragen. Deze werkten, zoals in 2005 allemaal bij TV SAM. Met de veiligheidsstudie waar op Valentijn naar gerefereerd werd is het al niet anders. Deze werd toevertrouwd aan de N.V. Rots, ook een sinds jaren aan de N.V. BAM contractueel verbonden ingenieursbureau.

Summa summarum: in deze omstandigheden aan de actiegroepen vragen om in de spiegel te kijken en zich af te vragen of het aanvangen van eventuele procedures te verenigen is met het algemeen belang is een volstrekt ongepast verzoek. De actiegroepen hebben altijd een zeer scherp oog gehad voor het algemeen belang. Al in 2004 en 2005 argumenteerde stRaten-generaal haar Noordelijke tracé op basis van veel beter voor het milieu, de gezondheid, de stadsontwikkeling etc.etc. Sinds 2008 legde Ademloos zich onvermoeibaar toe op het op de publieke agenda plaatsen van de enorme gezondheidseffecten van intensief autoverkeer.

Het weze duidelijk, het algemeen belang wordt in Vlaanderen niet gediend met 3 minuten tijdwinst op de toekomstige Antwerpse Ring.
Het Algemeen Belang wordt niet gediend met de verdere uitstroom van actieve tweeverdieners uit Antwerpen naar wat nog rest aan groene rand. Het deed en doet de groene rand verdampen tot een niet meer groene rand. Het algemeen belang wordt gediend met een eerlijke, transparante, onafhankelijke zoektocht naar het beste tracé. Wie deze zoektocht wil uitvoeren behoeft geen seconde bevreesd te zijn voor de procedures van de actiegroepen, integendeel.
Wij zullen hier met de grootste overtuiging aan deelnemen.
Wij vragen van politici en andere belanghebbenden bij het BAM tracé geen dank voor onze inspanningen maar een minimum aan respect en fair play.

Dr. Guido Verbeke, Wim van Hees