Eerste stap volksraadpleging afgerond

kade rechteroever

Opinie Ademloos en stRaten-generaal

31 mei 2016

 

Eerste stap volksraadpleging afgerond

Volgende stap, noteer in de agenda: Horta-infoavond 8 juni 2016

 

Op maandag 30 mei 2016 ontvingen de actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos van de dienst van de Antwerpse stadssecretaris het formulier, vermeld in artikel 207 van het Gemeentedecreet, houdende het verzoek tot organisatie van een volksraadpleging.

In mensentaal: dit is het officiële formulier waarmee de actiegroepen handtekeningen kunnen gaan verzamelen voor het laten organiseren van een volksraadpleging. Zonder zo’n formulier kunnen ze dat niet; het model van dit formulier is vastgelegd door de Vlaamse regering (besluit 21 december 2012) en enkel op dit door de stadsdienst afgeleverde formulier mogen de actiegroepen handtekeningen verzamelen.

De actiegroepen vroegen dit formulier op woensdag 4 mei, omdat ze het formulier ter beschikking wilden hebben tegen ten laatste woensdag 8 juni, de dag waarop ze hun 20ste Horta-infoavond organiseren. Vooruitziendheid bleek in deze cruciaal: het heeft niet minder dan 26 (!) dagen geduurd vooraleer de stadsdienst dit standaardformulier bezorgde aan de actiegroepen.

De actiegroepen zijn de Antwerpse gouverneur Cathy Berx erkentelijk dat ze vorige week, op hun vraag, informatie inwon over het moment waarop de stadsdiensten het bewuste formulier zouden bezorgen. Burgers mogen zich tot hun gouverneur richten, wanneer ze vinden dat lokale besturen zich niet correct gedragen in de omgang met burgers. Dat is wettelijk voorzien. We vinden die stap van bemiddeling een goede en logische procedure. Op die manier kan vermeden worden dat burgers juridische stappen moeten zetten en dat is bij deze dan ook gebeurd.

De eerste stap richting een volksraadpleging over het BAM-tracé is hierbij afgerond: we hebben het formulier!

 

De tweede stap is, zoals eerder al aangekondigd, de stap naar de beslissing of we effectief het verzamelen van handtekeningen opstarten. Die beslissing valt na donderdag 2 juni, wanneer de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) haar voortgangsrapport komt voorstellen in het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering het politieke debat hierover aangaat met het parlement.

De actiegroepen hebben eerder al gecommuniceerd dat ze hopen dat de Vlaamse regering deze week de kans grijpt om de pauzeknop in te drukken en de bouwaanvragen voor de Oosterweelverbinding niet in te laten dienen door de BAM in juni en oktober.

 

Waarom is dit voor de actiegroepen zo cruciaal?

1. een intendant onderzoekt in opdracht van de Vlaamse regering scenario’s om de Antwerpse ring te overkappen. Het is volgens de actiegroepen productiever om dit te doen zonder dat tegelijk al bouwaanvragen worden voorgelegd aan bevolking en adviesorganen voor een Oosterweelverbinding op het BAM-tracé. Dit tracé hypothekeert immers talloze scenario’s om de ring te overkappen. Daarom vragen de actiegroepen om dit mes op de keel van de intendant weg te halen en dus nog geen bouwaanvraag in te dienen.

We maken graag de vergelijking met een eerdere cruciale periode in het Oosterweeldossier. Eind maart 2009 besliste de Vlaamse regering om de bouwaanvraag voor de Oosterweelverbinding in te dienen EN TEGELIJK besliste ze ook dat de stad Antwerpen nog een eigen studie mocht bestellen over een alternatief tracé (Arup/SUM-tracé). De uitkomst van dit zogenaamde dubbelbesluit kennen we inmiddels. Uit de studie van de stad Antwerpen bleek dat het Arup/SUM-tracé veel beter was dan het BAM-tracé, maar de regering zei aan de stad Antwerpen: jammer, we kunnen die studie niet ernstig nemen want het openbaar onderzoek over de bouwaanvraag voor het BAM-tracé is al voorbij.

Eenzelfde scenario dreigt nu opnieuw. Als uit het onderzoek van de intendant zou blijken dat Ringland een goede optie is voor het overkappen van de Antwerpse ring, dan zal de Vlaamse regering ongetwijfeld opnieuw aanvoeren dat dit allemaal best wel zo kan zijn, maar dat intussen het openbaar onderzoek etc.

Het lijkt ons daarom gepast en verstandig om de bouwaanvraag voor de Oosterweel in te houden tot de intendant pakweg tegen het eind van dit jaar meer zicht heeft op zijn onderzoeksresultaten.

2. tegen het voorjaar van 2017 verwachten de actiegroepen een uitspraak van de Raad van State over de Oosterweelverbinding. Ze dienden daartoe op 13 juli 2015 een verzoekschrift in. Het richtinggevende advies (of verslag) van de auditeur van de Raad van State verwachten ze tegen het eind van dit jaar. Ook hier ligt dus een opportuniteit voor de Vlaamse regering: in plaats van mordicus voldongen feiten te willen stellen, is het gepast om minstens het advies van de auditeur af te wachten vooraleer een bouwvergunning voor de Oosterweelverbinding te behandelen.

 

Op woensdag 8 juni organiseren Ademloos en stRaten-generaal hun 20ste gezamenlijke infoavond in zaal Horta (Hopland, Antwerpen). Ze zullen dan samen met Ringland de knoop hebben doorgehakt over een eventuele nieuwe volksraadpleging.

Aan de Vlaamse regering om hier verstandig te handelen.

 

Wim van Hees en Manu Claeys, voorzitters van Ademloos en stRaten-generaal

 

Tags: